Басшылық

Директорлар кеңесі
Нұрлан Мұқаев

Директорлар кеңесінің мүшесі 

Андрей Розанов
Тәуелсіз директор, CFA, FRM, CAIA
Дәулет Қабылбаев

Директорлар кеңесінің мүшесі және тәуелсіз директоры

Басқарма
Толғанай Ботақанова
Басқарма Төрағасы
Ғалия Маханова
Басқарма Төрағасының орынбасары
Алма Мұстафаева
Басқарма Төрағасының орынбасары, Қаржы директоры